ANBI

Met deze link voldoen wij aan de voorwaarde van de Belastingdienst m.b.t. het openbaar maken van gegevens van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Stichting Oyugis Integrated Project

RSIN of fiscaal nummer: 816064805

Contactgegevens

Stichting Oyugis Integrated Project
Wilhelminakade 10
5688 EK OIRSCHOT
E-mail: info@oip-nederland.nl

Bestuurssamenstelling

voorzitter: Gemma Mercx
penningmeester: Marleen Koning
secretaris: Henk van de Wal

Beleidsplan:

De Stichting doet aan public relations door het deelnemen aan festivals en markten die in het teken staan van (o.a.) de Derde Wereld, het bezoeken van verenigingen en scholen om informatie te geven over het project en de uitgave van een maandelijkse nieuwsbrief.

De Stichting probeert gelden te genereren voor het werk in Kenia. Dit gebeurt door het ondersteunen van acties van derden, de organisatie van een jaarlijkse sponsorfietstocht en het schrijven van wervende artikelen in de nieuwsbrief.

Middels incasso-machtigingen bouwen we een Schoolfonds op, waardoor kinderen in Kenia in de gelegenheid zijn om onderwijs te volgen.

Wat het Schoolfonds betreft worden de jaarlijks ontvangen incassogelden voor het begin van het schooljaar overgemaakt naar het project in Kenia.

Wat de andere gelden betreft honoreren we een substantieel deel van de jaarlijkse begroting van het OIP in Kenia, na overleg met het generaal Bestuur van de Fraters CMM, de eindverantwoordelijke van het project.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.
Jaarlijks organiseren we een gezamenlijk uitje op eigen kosten om de onderlinge band te verstevigen.
De vrijwilligers die meehelpen met de logistiek van de nieuwsbrieven krijgen rond de jaarwisseling een eenvoudige attentie.

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel:
informatievoorziening over en fondsenwerving ten bate van het Oyugis Integrated Project van de Fraters van Tilburg in Kenia en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2012

  • presentatie in het kader van de Vastenactie in Oirschot
  • begeleiding en ondersteuning van een actie van de St.Jozefschool in Spoordonk
  • presentaties voor de Vincentiaanse Familie, KVO, Familiedag Fraters CMM.
  • Aanwezig bij Handmelken Best, kerstmarkt basisschool De Linde, kerstmarkt St.Jozefschool, barbecue in Bocholt (B), familiedag Van de Weijer in Deurne, vergadering Uden Wereldwijd
  • Deelname aan de Roefeldag in Oirschot
  • organisatie van de sponsorfiets- en wandeltocht ‘Brabant Tour(t)’
  • jaarlijks overleg met het Generaal Bestuur van de Fraters CMM
  • uitgave van 11 nieuwsbrieven

Financiële verantwoording

schoolfonds

algemeen

Totaal

saldo 01-01-2012

82.804,71

65.149,01

147.953,72

rente

2.033,52

1.278,33

3.311,85

giften

19.355,00

31.065,49

50.420,49

kosten

-452,25

-759,14

-1.211,39

kosten nieuwsbrief

0,00

-2.920,61

-2.920,61

naar Kenia

0,00

-30.200,00

-30.200,00

saldo 31-12-2012

103.740,98

63.613,08

167.354,06


Opmerking:
De Schoolfondsbijdrage voor 2012 (€ 15.000) is overgemaakt in november 2011; de bijdrage voor 2013 in januari 2013


Onze nieuwsbrief ontvangen?

Neem een abonnement op de OIP-Nieuwsbrief en blijf op de hoogte (gratis).